Kursy w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U.2007 Nr 60, poz.408) z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 
Adresaci szkolenia:
 • Jednostki współpracujące z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, Policja, Wojsko, Straż Graniczna
 • Jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej.
 • Społeczne Organizacje Ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, WOPR, GOPR, TOPR, PCK, ZHP, ZHR i. in.
 
Cele kształcenia: przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

PROGRAM

Czas trwania kursu: 66 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 41 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w 6-osobowych grupach.

Ramowy program kursu Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 • Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • Wstrząs
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Dodatkowe zajęcia w zależności od specyfiki i oczekiwań uczestników

RECERTYFIKACJA

Czas trwania kursu: 2 dni (16 godzin)

Kurs recertyfikacyjny KPP

Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu.